Általános szerződései feltételek

A megrendelés menete

Médiaértékesítő a reklám megrendelését írásban (levél, fax, e-mail) a Megrendelő cégszerű aláírásával fogadja el. A megrendelésben Megrendelőnek a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően meg kell neveznie vállalkozását, székhelyét, közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a reklám témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást.

A reklámszerződés azzal jön létre, hogy Médiaértékesítő a Megrendelőmegrendelését (amennyiben minden szükséges adat rendelkezésre áll) írásban futárküldemény, levél, fax vagy e-mail útján, 5 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért Médiaértékesítő nem felel.

A reklámanyag leadása

Amennyiben a reklámanyag hosszabb, mint ahogyan az a megrendelésben szerepel - és ez csak a reklámblokk összeállításakor derül ki, akkor a Megrendelő köteles kifizetni a tényleges hossz alapján számított sugárzási díjat.

Megrendelő vállalja, hogy a kampány során feltüntetni kívánt videót Médiaértékesítővel történt egyeztetés után a Médiaértékesítő által meghatározott formátumban és a hirdetési megrendelőben feltüntetett elérési helyre feltöltve, Médiaértékesítő rendelkezésére bocsátja, legalább 3 munkanappal a kampány indítása előtt.

Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után Megrendelőrészéről a reklámanyag tartalma, vagy megjelenési módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megrendelő új, adáskész reklámanyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie.

Amennyiben Megrendelő nem tudja a reklámanyagot a kívánt formátumban Médiaértékesítő rendelkezésére bocsátani, úgy Médiaértékesítő a reklámanyag megfelelő formátumba való konvertálásáért külön díjat számol fel. A díj mértékét Felek előzetesen egyeztetik. A nem megfelelőformátumban történő reklámanyag leadásából származó késedelemért, vagy az ebből származó, Megrendelőt ért anyagi károkért Médiaértékesítőfelelősségre nem vonható.Továbbá Médiaértékesítőt semmilyen neműfelelőség nem terheli a Megrendelő által kihelyezett, vagy Megrendelő

kérésére kihelyezett, Off-Screen jellegű tartalmak (szóróanyagok; B1 plakátok; termékek és egyéb promó anyagok) rongálása, eltulajdonítása vagy ezen anyagok lejárt szavatosságát illető káraiért.
Ha valamilyen technikai oknál fogva Médiaértékesítő hibájából kifolyólag az On-Screen jellegű kampányok teljesülés nem történik meg, - de a kampány kifizetésre került - úgy Médiaértékesítő a nem teljesített részt utólag teljesíti, vagy, ha a kampány több mint 50%-ban nem teljesült, úgy Megrendelőírásbeli kérésére visszautalja a kifizetett összeget Megrendelőnek, amennyiben az indokolt és bizonyítható Megrendelő részéről.

A reklám visszautasítása, lemondása

Megrendelő vállalja, hogy a kampány során megjeleníteni kívánt hirdetéseiben a reklám- és médiatörvényben megfogalmazottakat maradéktalanul betartja, nem kíván megjeleníttetni törvénytelen vagy a közízlést sértő tartalmakat. Médiaértékesítő nem jogosult a hirdetés tartalmát megváltoztatni, ám amennyiben azt bármely okból lejátszásra alkalmatlannak találja: köteles erről Megrendelőt haladéktalanul írásban értesítenie!

A már megrendelt reklámot a Megrendelő jogosult a Médiaértékesítővisszaigazolásában megjelölt lemondási és módosítási határidőig (a tervezett megjelenés előtti 5 munkanappal korábban) írásban, további jogkövetkezmények nélkül lemondani, a reklámmal kapcsolatban későbbi megjelentetésre vonatkozó megrendelést benyújtani, vagy módosítani.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a lemondási és módosítási határidő a reklámot tartalmazó adott médium megjelenési és teljesítési időpontjához kötődik, ezért ezen határidő a megrendelés tartalmától függően a visszaigazoláshoz képest múltbéli időpont is lehet. Ebben az esetben a Megrendelő nem gyakorolhatja lemondási és módosítási jogát.

A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen munkaidőben (H- P 8.30 - 17.00) a lemondásról szóló értesítés a Médiaértékesítőhöz megérkezett.
Lemondás és módosítás csak írásban (telefaxon vagy ajánlott, illetve elektronikus levélben) történhet, melynek tudomásulvételét a Médiaértékesítőminden esetben, írásban visszaigazolja. Az esetleges reklamáció alapja a visszaigazolás. Azon módosításokat, illetve lemondásokat, amelyek nem kerültek visszaigazolásra és a Megrendelő nem rendelkezik a szerver, fax, illetve postai visszaigazolással, el nem fogadottnak kell tekinteni, és az ebből fakadó károk a Megrendelőt terhelik.

Megrendelő nem jogosult a lemondott reklámfelületet egy másik reklámozónak átadni, kivéve, ha Médiaértékesítő elfogadja az új Megrendelőt. Ekkor Médiaértékesítő eltekint a lemondó Megrendelő fizetési kötelezettségétől.

A megrendelés számlázása

Megrendelő vállalja, hogy az árak számlába állítása a megrendelés visszaigazolása alapján történik. A számla elválaszthatatlan részét képezi a számla mögé csatolt hirdetési visszaigazoló, amely tartalmazza a hirdetés alatt lejátszásra került reklámok darabszámát a megrendelt időszakra vonatkozóan.

Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.
Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, ill. a megrendelt kampány Megrendelő hibájából nem valósul meg, úgy Megrendelő a kampány értékének 75 %-át Médiaértékesítő számára megfizetni köteles, amelyről Médiaértékesítő számlát állít ki 8 napos fizetési határidővel.

Médiaértékesítő Megrendelő reklám megjelenéseit is szüneteltetheti és a műsorrendről leveheti, amennyiben a hirdetési megrendelőben rögzített - Médiaértékesítő által kiszámlázott - szolgáltatási díj késedelmesen, vagy egyáltalán nem érkezik be Megrendelőtől Médiaértékesítő bankszámlájára az előre meghatározott és hirdetési megrendelőben rögzített fizetési határidőn belül.

Vis maior

Vis maior esetén (természeti katasztrófák, háború, mozgósítás, blokád, Médiaértékesítő technikai berendezéseit ért rongálások, áramszünet, sztrájk és minden olyan, a Médiaértékesítő részéről elháríthatatlan esemény, amelyek a szerződés teljesítését lehetetlenné teszik, vagy azt aránytalanul megnehezítik, feljogosítják Médiaértékesítőt arra, hogy a szerződéstől elálljon, vagy pedig a szerződés teljesítését átmeneti időre felfüggessze. Amennyiben a szerződés teljesítése bármilyen vis maior ok miatt merül fel, úgy Médiaértékesítőt semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelő Médiaértékesítő hirdetési megrendelőjének cégszerű aláírásával tudomásul veszi és betartottnak tekinti Médiaértékesítő Általános Szerződési Feltételeit.